Regulamin współpracy z firmą Montem Media - montemmedia.pl

Informacje

Regulamin współpracy z firmą Montem Media

Regulamin współpracy z firmą Montem Media Sp. z o.o.
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portali internetowych należących do firmy Montem Media Sp. z o.o. oraz ofert przedstawianych w publikacjach drukowanych.

§1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisów internetowych należących do firmy Montem Media Sp. z o.o. oraz ofert przedstawianych w publikacjach drukowanych. Poprzez złożenie zamówienia przez Zamawiającego Regulamin staje się integralną częścią zawartej Umowy o emisje reklamy (reklam) lub innych świadczeń reklamowych.
2. Właścicielem serwisów i wydawcą publikacji drukowanych jest Firma Montem Media Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku na ulicy Leszczynowej 10f zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000607654.
3. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
Firma Montem Media lub Operator – Montem Media Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Leszczynowa 10f zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000607654.
Serwis internetowy – strony www należąca do Firmy Montem Media.
Zamawiający lub Klient – spółka, osoba posiadająca działalność gospodarczą, osoba fizyczna przesyłająca zamówienie zamieszczająca treści informacyjne i promocyjne w serwisach internetowych i/lub publikacjach drukowanych.
Materiał informacyjny – tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane Firmie Montem Media za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające być zamieszczone na portalach i/lub w materiałach drukowanych.
Komentarz – tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane Firmie Montem Media za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać automatycznie umieszczone na portalach i/lub publikacjach drukowanych.
Zamówienie - przesłanie potwierdzenia drogą elektroniczną, faxem, listem lub sms-em zakupu usługi lub produktu sprzedawanego przez Firmę Montem Media za cenę wskazaną w potwierdzeniu zakupu wysłanym do klienta przez pracownika Firmy Montem Media. Zamówienie powinno zawierać co najmniej imię i nazwisko oraz słowo potwierdzające zakup produktu lub usługi.
4. Korzystanie z Serwisów internetowych w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku nie jest dopuszczalne bez zgody wszystkich podmiotów, którym przysługują prawa do elementów Serwisu, w tym bez zgody Firmy Montem Media.
5. Zabronione jest przekazywanie do Serwisów internetowych materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami.
6. Firma Montem Media nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Serwisach internetowych i publikacjach drukowanych materiałów dostarczonych przez klienta.
7. Firma Montem Media nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii Serwisów internetowych, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych.
8. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą zostać dokonane przez Firmę Montem Media w każdym czasie i wchodzą w życie z chwilą ich udostępnienia na stronach Serwisów internetowych, ze skutkiem co do umów zawartych po wejściu w życie zmian Regulaminu.

§2 - POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
1. Zamawiający oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe i dane firmy są prawdziwe oraz wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Firmę Montem Media swoich danych osobowych oraz danych firmy, w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z usług Serwisu internetowego i/lub publikacji drukowanych oraz do korzystania przez Firmę Montem Media z udzielonej mu przez Użytkownika licencji niewyłącznej.
2. Zamawiający akceptuje niniejszy Regulamin, a w szczególności jego postanowienia o charakterze umownym regulujące stosunek między Klientem a Firmą Montem Media oraz zobowiązuje się do przestrzegania prawa przy korzystaniu z Serwisów internetowych i/lub publikacji drukowanych, w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Firmy Montem Media oraz poszanowania dobrych obyczajów. Zamawiający oświadcza, że przekazując jakiekolwiek materiały w chwili przesyłania będzie posiadał pełne prawo do ich wykorzystywania i udostępniania osobom trzecim, a w szczególności, że nie będzie w tym zakresie naruszał praw osób trzecich.
3. Na życzenie Zamawiającego Wykonawca udostępni plik edycyjny w celu autonomicznego naniesienia zmian przez Zamawiającego.
Plik edycyjny może być użyty przez Zamawiającego tylko w publikacjach firmy Montem Media.
4. Zamawiający może nie wyrazić zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie przez Operatora danych osobowych oraz innych danych handlowych udostępnionych w związku z Rejestracją w celach reklamy, promocji, w celach statystycznych oraz do badania rynku, a także zachowań i preferencji Użytkowników. W tym celu do zamówienia Klient powinien dopisać sformułowanie „Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych” Powyższe nie dotyczy przetwarzania takich danych w zakresie niezbędnym dla wykonania Umowy oraz dla celów podatkowych.
5. Przesyłając drogą elektroniczną, faxem, listem lub sms-em potwierdzenie zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail z którego zostało wysłane potwierdzenie zamówienia komunikatów dotyczących bieżącej działalności Serwisów internetowych, publikacji drukowanych należących do Firmy Montem Media oraz jej Klientów. W przypadku zamówień innych niż e-mailowe Operator wysyłać będzie informacje na ogólny adres firmowy. Powyższe nigdy nie będzie traktowane jako tzw. „niezamówiona informacja handlowa”.
6. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania komunikatów o których mowa w pkt. 4 §.2 wysyłając na adres rezygnacja@montemmedia.pl informacji o treści „rezygnacja”. E-mail musi być wysłany z adresu który ma być usunięty z bazy odbiorców komunikatów.
7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Klienta przy zamówieniu, Firma Montem Media zastrzega sobie prawo ograniczenia Klientowi możliwości korzystania z Serwisów internetowych do czasu uprawdopodobnienia przez Klienta, iż podał on prawdziwe dane. Firma Montem Media wskaże Klientowi sposób uprawdopodobnienia danych za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez Klienta podczas zamówienia.
8. Firma Montem Media zastrzega sobie prawo uprzywilejowania niektórych Zamawiających przez przyznanie im w pewnym zakresie swobody w redagowaniu i zamieszczaniu materiałów w Serwisach internetowych i/lub publikacjach drukowanych, przyznaniu im legitymacji prasowych, nagród pieniężnych lub rzeczowych, uprawnień do usuwania komentarzy lub wpisów na forum dostępnym w Serwisach internetowych. Firma Montem Media może cofnąć przyznane uprawnienia bez uzasadnienia w każdym czasie, bez dodatkowego powiadamiania.
9. W przypadku odwołania lub zmiany terminu targów z przyczyn leżących po stronie Organizatora, firma Montem Media Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z zastrzeżeniem wykonania dystrybucji w terminie późniejszym, tj. w terminie zmienionym przez Organizatora targów lub na innych, tożsamych targach.
10. Do stosunków między Firmą Montem Media a Zamawiającym stosuje się prawo polskie.
11. W razie jakichkolwiek sporów wynikających ze stosunków między Firmą Montem Media a Zamawiającym sądom polskim przysługuje jurysdykcja krajowa wyłączna. Sądem właściwym miejscowo dla rozpatrywania wszelkich sporów wynikających z umowy jest Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku.

§3 - ZOBOWIĄZANIA OPERATORA
Firma Montem Media zobowiązuje się do:
1. Wykonania projektów do publikacji w serwisach internetowych w terminie około 4-6 dni roboczych począwszy od chwili dostarczenia materiałów przez Zamawiającego.
2. Wykonania projektów do publikacji drukowanych w terminie około 6 dni roboczych począwszy od momentu dostarczenia materiałów przez Zamawiającego.
3. Wysyłki drogą mailową zakupionych treści reklamowych do określonej ilości odbiorców (jednocześnie Montem Media zastrzega sobie możliwość zmiany umówionej ilości odbiorców, w zakresie plus/minus 30% odbiorców).
4. Przedstawiania treści reklamowych użytkowników na portalu w terminie zbliżonym do terminu ustalonego z klientem podczas złożenia zamówienia, oraz do wysyłek treści reklamowych do odbiorców znajdujących się w bazie odbiorców. Jednocześnie Operator zastrzega sobie prawo do moderowania ilością wcześniej przedstawianych odbiorców bez powiadomienia użytkowników portali, przy czym w każdym przypadku grupa odbiorców nie będzie niższa aniżeli 30% umówionej grupy odbiorców.
5. Wykonania usługi reklamowej w terminie wskazanym w zamówieniu, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku zamówień złożonych w terminie po 20 dniu danego miesiąca, Operator może realizować usługę (umieszczenie w katalogu) w katalogu kolejnym lub kolejnym miesiącu newslettera, lub na kolejnych targach.
6. Wykonania projektów w sposób rzetelny oraz zapewniając wykonanie projektu z należytą starannością. W przypadku telefonicznego wskazania przez Klienta źródła materiałów do użycia podczas wykonywania projektu graficznego, Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych, zdjęć oraz innych materiałów które mogłyby naruszyć prawa osób trzecich.

§4 - WARUNKI ROZLICZENIA USŁUG
1. Strony zgodnie uznają, że rozliczenie usług będzie następowało w terminie 7 dni od momentu przesłania zamówienia przez Zamawiającego, niezależnie od faktu, czy Zamawiający potwierdził warunki jej realizacji odrębnie. W przypadku, gdy usługa jest realizowana zgodnie z zamówieniem w terminie odroczonym (np. emisja w katalogu drukowanym, emisja w katalogu rozdawanym na targach, uczestnictwo w biuletynie elektronicznym we wskazanych miesiącach itp) poczytywać się, że będzie, że datą realizacji usługi jest wykonanie i przesłanie projektu przez Operatora.
2. Faktury z 7-dniowym terminem płatności będą wystawiane w oparciu o dane przekazane przez Zamawiającego. Operator nie odpowiada za kompletność takich danych ani za ich prawdziwość.
3. Strony zgodnie ustalają, że jakiekolwiek zaniedbania ze strony Zamawiającego, polegające na braku kontaktu z Operatorem, nieprzesłaniu mu danych do realizacji reklamy, braku akceptacji projektu, opóźnienia w wykonywaniu przez Zamawiającego jego obowiązków itp. pozostają bez wpływu na należne Operatorowi wynagrodzenie.

§5 - REZYGNACJA
1. Klientowi przysługuje rezygnacja w terminie 14 dni od momentu złożenia zamówienia.
2. Operatorowi przysługuje rezygnacja z wykonania usługi w terminie 14 dni od momentu przyjęcia zamówienia.
3. Zamawiający może zrezygnować z zamówionej usługi w nastepujący sposób:
- drogą e-mailową wysyłając e-mail na adres: rezygnacja@montemmedia.pl
- listownie na adres: Montem Media Sp. z o.o. ul. Leszczynowa 10f; 80-175 Gdańsk
Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.03.2016 r.

§6 - Informacje o przetwarzaniu danych

1.Administratorem Pani/a danych osobowych jest Montem Media Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Leszczynowej 10f w Gdańsku, e-mail: biuro@montemmedia.pl
2.W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: t.sudziarski@montemmedia.pl
3.Dane będą przetwarzane w celu sfinalizowania transakcji podczas zakupu usług oraz przesyłania informacji marketingowych na podstawie art. 3 RODO. 7.
4. dane będą przechowywane przez okres potrzebny do sfinalizowania transakcji oraz przesyłania informacji marketingowych.
5.Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6.Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
7.Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.
8.Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9.Administrator informuje także o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu na zasadach określenia branży i kierunku działalności firmy w celu przygotowania oferty handlowej.


Udostępnij