Regulamin współpracy z firmą Montem Media - montemmedia.pl

Informacje

Regulamin współpracy z firmą Montem Media

§1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisów internetowych należących do firmy Montem Media Sp. z o.o. oraz ofert przedstawianych w publikacjach drukowanych. Poprzez złożenie zamówienia przez Zamawiającego Regulamin staje się integralną częścią zawartej Umowy o emisje reklamy (reklam) lub innych świadczeń reklamowych.
2. Właścicielem serwisów i wydawcą publikacji drukowanych jest Firma Montem Media Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku na ulicy Leszczynowej 10f zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000607654.
3. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
Firma Montem Media lub Operator lub Wykonawca – Montem Media Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Leszczynowa 10f zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000607654.
Serwis internetowy – strony www należąca do Firmy Montem Media.
Zamawiający lub Klient – spółka, osoba posiadająca działalność gospodarczą, osoba fizyczna przesyłająca zamówienie zamieszczająca treści informacyjne i promocyjne w serwisach internetowych i/lub publikacjach drukowanych.
Materiał informacyjny – tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane Firmie Montem Media za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające być zamieszczone na portalach i/lub w materiałach drukowanych.
Komentarz – tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane Firmie Montem Media za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać automatycznie umieszczone na portalach i/lub publikacjach drukowanych.
Zamówienie - przesłanie potwierdzenia drogą elektroniczną, faxem, listem lub sms-em zakupu usługi lub produktu sprzedawanego przez Firmę Montem Media za cenę wskazaną w potwierdzeniu zakupu wysłanym do klienta przez pracownika Firmy Montem Media. Zamówienie powinno zawierać co najmniej imię i nazwisko oraz słowo potwierdzające zakup produktu lub usługi.
4. Korzystanie z Serwisów internetowych w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku nie jest dopuszczalne bez zgody wszystkich podmiotów, którym przysługują prawa do elementów Serwisu, w tym bez zgody Firmy Montem Media.
5. Zabronione jest przekazywanie do Serwisów internetowych materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami.
6. Firma Montem Media nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Serwisach internetowych i publikacjach drukowanych materiałów dostarczonych przez klienta.
7. Firma Montem Media nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii Serwisów internetowych, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych.
8. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą zostać dokonane przez Firmę Montem Media w każdym czasie i wchodzą w życie z chwilą ich udostępnienia na stronach Serwisów internetowych, ze skutkiem co do umów zawartych po wejściu w życie zmian Regulaminu.

§2 - POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
1. Zamawiający oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe i dane firmy są prawdziwe oraz wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Firmę Montem Media swoich danych osobowych oraz danych firmy, w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z usług Serwisu internetowego i/lub publikacji drukowanych oraz do korzystania przez Firmę Montem Media z udzielonej mu przez Użytkownika licencji niewyłącznej.
2. Zamawiający akceptuje niniejszy Regulamin, a w szczególności jego postanowienia o charakterze umownym regulujące stosunek między Klientem a Firmą Montem Media oraz zobowiązuje się do przestrzegania prawa przy korzystaniu z Serwisów internetowych i/lub publikacji drukowanych, w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Firmy Montem Media oraz poszanowania dobrych obyczajów. Zamawiający oświadcza, że przekazując jakiekolwiek materiały w chwili przesyłania będzie posiadał pełne prawo do ich wykorzystywania i udostępniania osobom trzecim, a w szczególności, że nie będzie w tym zakresie naruszał praw osób trzecich.
3. Na życzenie Zamawiającego Wykonawca udostępni plik edycyjny w celu autonomicznego naniesienia zmian przez Zamawiającego.
Plik edycyjny może być użyty przez Zamawiającego tylko w publikacjach firmy Montem Media.
4. Zamawiający może nie wyrazić zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie przez Operatora danych osobowych oraz innych danych handlowych udostępnionych w związku z Rejestracją w celach reklamy, promocji, w celach statystycznych oraz do badania rynku, a także zachowań i preferencji Użytkowników. W tym celu do zamówienia Klient powinien dopisać sformułowanie „Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych” Powyższe nie dotyczy przetwarzania takich danych w zakresie niezbędnym dla wykonania Umowy oraz dla celów podatkowych.
5. Przesyłając drogą elektroniczną, faxem, listem lub sms-em potwierdzenie zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail z którego zostało wysłane potwierdzenie zamówienia komunikatów dotyczących bieżącej działalności Serwisów internetowych, publikacji drukowanych należących do Firmy Montem Media oraz jej Klientów. W przypadku zamówień innych niż e-mailowe Operator wysyłać będzie informacje na ogólny adres firmowy. Powyższe nigdy nie będzie traktowane jako tzw. „niezamówiona informacja handlowa”.
6. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania komunikatów o których mowa w pkt. 4 §.2 wysyłając na adres rezygnacja@montemmedia.pl informacji o treści „rezygnacja”. E-mail musi być wysłany z adresu który ma być usunięty z bazy odbiorców komunikatów.
7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Klienta przy zamówieniu, Firma Montem Media zastrzega sobie prawo ograniczenia Klientowi możliwości korzystania z Serwisów internetowych do czasu uprawdopodobnienia przez Klienta, iż podał on prawdziwe dane. Firma Montem Media wskaże Klientowi sposób uprawdopodobnienia danych za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez Klienta podczas zamówienia.
8. Firma Montem Media zastrzega sobie prawo uprzywilejowania niektórych Zamawiających przez przyznanie im w pewnym zakresie swobody w redagowaniu i zamieszczaniu materiałów w Serwisach internetowych i/lub publikacjach drukowanych, przyznaniu im legitymacji prasowych, nagród pieniężnych lub rzeczowych, uprawnień do usuwania komentarzy lub wpisów na forum dostępnym w Serwisach internetowych. Firma Montem Media może cofnąć przyznane uprawnienia bez uzasadnienia w każdym czasie, bez dodatkowego powiadamiania.
9. W przypadku odwołania lub zmiany terminu targów z przyczyn leżących po stronie Organizatora, firma Montem Media Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z zastrzeżeniem wykonania dystrybucji w terminie późniejszym, tj. w terminie zmienionym przez Organizatora targów lub na innych, tożsamych targach.
10. Do stosunków między Firmą Montem Media a Zamawiającym stosuje się prawo polskie.
11. W razie jakichkolwiek sporów wynikających ze stosunków między Firmą Montem Media a Zamawiającym sądom polskim przysługuje jurysdykcja krajowa wyłączna. Sądem właściwym miejscowo dla rozpatrywania wszelkich sporów wynikających z umowy jest Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku.
12. W przypadku, w którym Zamawiający nie dostarczy materiałów niezbędnych do wykonania projektu reklamy w katalogach drukowanych, firma Montem Media umieści ostatnią zaakceptowaną przez Zamawiającego reklamę. W szczególnych przypadkach (np. różnica w formatach reklamy między emisjami katalogów), firma Montem Media nie opublikuje reklamy Zamawiajacego - nie ma to wpływu na rozliczenie między stronami. Firma Montem Media nie opublikuje niewykorzystanej reklamy w innym katalogu - zamówiona powierzcnia przepada. 

§3 - ZOBOWIĄZANIA OPERATORA
Firma Montem Media zobowiązuje się do:
1. Wykonania projektów do publikacji w serwisach internetowych w terminie około 4-6 dni roboczych począwszy od chwili dostarczenia materiałów przez Zamawiającego.
2. Wykonania projektów do publikacji drukowanych w terminie około 6 dni roboczych począwszy od momentu dostarczenia materiałów przez Zamawiającego.
3. Przedstawiania treści reklamowych użytkowników na portalu w terminie zbliżonym do terminu ustalonego z klientem podczas złożenia zamówienia, oraz do wysyłek treści reklamowych do odbiorców znajdujących się w bazie odbiorców. 
4. Wykonania usługi reklamowej w terminie wskazanym w zamówieniu, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku zamówień złożonych w terminie po 20 dniu danego miesiąca, Operator może realizować usługę (umieszczenie w katalogu) w katalogu kolejnym lub kolejnym miesiącu newslettera, lub na kolejnych targach.

§4 - WARUNKI ROZLICZENIA USŁUG
1. Strony zgodnie uznają, że rozliczenie usług będzie następowało zgodnie z harmonogramem znajdującym się w Zamówieniu. Jeżeli zamówienie nie zawiera odrębnego harmonogramu, faktura z 7-dniowym terminem płatności zostanie wystawiona w dniu akceptacji zamówienia.
2. Faktury z 7-dniowym terminem płatności będą wystawiane w oparciu o dane przekazane przez Zamawiającego. Operator nie odpowiada za kompletność takich danych ani za ich prawdziwość.
3. Strony zgodnie ustalają, że jakiekolwiek zaniedbania ze strony Zamawiającego, polegające na braku kontaktu z Operatorem, nieprzesłaniu mu danych do realizacji reklamy, braku akceptacji projektu, opóźnienia w wykonywaniu przez Zamawiającego jego obowiązków itp. pozostają bez wpływu na należne Operatorowi wynagrodzenie.

§5 - REZYGNACJA
1. Klientowi przysługuje rezygnacja w terminie 14 dni od momentu złożenia zamówienia.
2. Operatorowi przysługuje rezygnacja z wykonania usługi w terminie 14 dni od momentu przyjęcia zamówienia.
3. Zamawiający może zrezygnować z zamówionej usługi w nastepujący sposób:
- drogą e-mailową wysyłając e-mail na adres: rezygnacja@montemmedia.pl
- listownie na adres: Montem Media Sp. z o.o. ul. Leszczynowa 10f; 80-175 Gdańsk
Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.11.2019 r.

§6 - Informacje o przetwarzaniu danych

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Montem Media Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Leszczynowej 10f w Gdańsku, e-mail: biuro@montemmedia.pl
2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: t.sudziarski@montemmedia.pl
3. Dane będą przetwarzane w celu sfinalizowania transakcji podczas zakupu usług oraz przesyłania informacji marketingowych na podstawie art. 3 RODO. 7.
4. Dane będą przechowywane przez okres potrzebny do sfinalizowania transakcji oraz przesyłania informacji marketingowych.
5. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
7. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.
8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Administrator informuje także o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu na zasadach określenia branży i kierunku działalności firmy w celu przygotowania oferty handlowej.


Udostępnij